konsept PLUSS

konseptPLUSS leverer samfunnsnyttige helse- og omsorgsbygg for fremtiden, som kommer både befolkning og kommune til gode.

Våre konsepter, otiumPLUSS og helsePLUSS, setter innbyggernes behov, nærhet til tjenester og verdighet sterkt i fokus, samtidig som kommunens investeringsbehov og driftsutgifter reduseres.

otiumPLUSS er boliger som bidrar til et verdig, trygt og meningsfullt liv for personer som har behov for heldøgns omsorg, uavhengig av alder, funksjonshemning eller annet. otiumPLUSS vil bidra til at beboerne får et hjem og en egen boenhet hvor de kan leve selvstendig liv alene, eller sammen med partner/ektefelle. otiumPLUSS er et supplement til kommunale omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

helsePLUSS er komplette samhandlingshelsehus med samlokaliserte og lokalt tilpassede kommunale og private helsetjenester, som gir befolkningen et bredt helsetilbud med høy kvalitet.

I konseptPLUSS skal vi bidra til trivsel og verdighet hos mennesker et helt livsløp, en bærekraftig økonomi og økt kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstilbud.

Les mer på konseptpluss.no

Del:

flere innlegg

Vasser

Vi løfter selskaper digitalt. Vasser er et design– og teknologiselskap som er spesialisert på digitale prosjekter rettet mot B2B-markedet.

Ta tiden tilbake

Hos selskapet Ta tiden tilbake møter du oss, Berte og John.
Vi hjelper deg med å ta i bruk Microsoft 365.

Vi er klare til å guide deg videre